Lidmaatschap

Voordelen van het lidmaatschap
Begrafenisvereniging De Laatste Eer werkt in tegenstelling tot een uitvaartondernemer zonder commercieel doel. Het belangrijkste doel is het behartigen van de belangen van de leden en de nabestaanden.
De voordelen van het lidmaatschap van De laatste Eer zijn o.a.:
–       De vereniging regelt en verzorgt de gehele uitvaart zonder commerciële overwegingen.
–       De vereniging verzorgt zowel begrafenissen als crematies.
–       De vereniging heeft als uitgangspunt dat alle wensen ten aanzien van de uitvaart moeten worden gerespecteerd.
–       De vereniging heeft een lokaal karakter, maar is voor een uitvaart niet plaatsgebonden.
–       Bij een door de vereniging verzorgde uitvaart bestaat er recht op een ledenkorting.
–       De vereniging heeft een eigen kwaliteitsbewaking ten aanzien van de uitvaart van leden.
–       De vereniging kan de nabestaanden ondersteuning bieden.
–       Leden hebben inspraak over het te voeren beleid van de vereniging.

Aanmelding lidmaatschap
Iedereen vanaf 18 jaar, die woont binnen het werkgebied van de vereniging, kan zich bij de secretaris aanmelden voor het lidmaatschap van De Laatste Eer.

Daarnaast kunnen personen jonger dan 18 jaar lid worden, mits:
– een ouder al lid is van De Laatste Eer en
– het kind door de ouder bij de vereniging wordt aangemeld.

Opzegging lidmaatschap
Een lid kan het lidmaatschap van de vereniging opzeggen per het einde van het lopende kalenderjaar.
De opzegging kan alleen schriftelijk voor dertig november bij de secretaris geschieden.

Overschrijving
Binnen de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is het mogelijk u te laten overschrijven naar een andere vereniging.
Een reden hiervoor kan zijn dat u bent verhuisd, of dat uw partner staat ingeschreven bij onze vereniging.
U kunt hierover contact opnemen met de secretaris van uw of onze vereniging.

Contributie
Leden vanaf 18 jaar betalen een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte jaarlijks door de ledenvergadering wordt bepaald. Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van contributie. Als peildatum geldt 1 januari van ieder jaar. Dit betekent o.a. dat ook in het jaar van overlijden nog contributie is verschuldigd.

De contributie wordt bij voorkeur geïnd via automatische incasso onder vermelding van het lidnummer en/of naam. Dit is tevens een bewijs voor het lidmaatschap.
Middels het Machtigingsformulier incasso DLE  kunt u de penningmeester machtigen om jaarlijks de contributie van uw rekening af te laten schrijven (ondertekend formulier opsturen of gescand via de email verzenden naar info@dle-deknipe.nl).

Personen die gedurende het kalenderjaar als lid toetreden, betalen over het volledige jaar de contributie, tenzij het bestuur anders beslist.
Bovendien kan het bestuur bepalen dat personen ouder dan 18 jaar een entreegeld moeten betalen bij de aanmelding van het lidmaatschap.

Vergoeding bij overlijden
Als de vereniging de uitvaart verzorgt,  bestaat er bij het overlijden van het lid recht op een ledenkorting op basis van de gemaakte kosten. De hoogte van de ledenkorting wordt ieder jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld.  Er wordt echter nooit meer uitgekeerd dan de werkelijk gemaakte kosten.

Let op:
Indien geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van De Laatste Eer, dan betaalt de vereniging in principe geen vergoeding.
Hiervan kan worden afgeweken indien het bestuur vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Bijverzekeren
De ledenkorting dekt niet alle kosten van de uitvaart. Voor het verschil kunt u zich bijverzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.
Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het bestuur.