Privacybeleid

Privacy Verklaring

Begrafenisvereniging  “De Laatste Eer Knijpe en omstreken”, hierna ook te noemen De Laatste Eer, is gevestigd in De Knipe.  De Laatste Eer verwerkt voor de uitvoering van haar taken en diensten een veelheid van persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk om deze  persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en moeten daarbij voldoen aan de wettelijke privacyregelgeving.

Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe De Laatste Eer met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen vastgelegde gegevens.

Contactgegevens  vereniging:

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer Knijpe en omstreken”

Postadres:  Vliet 69, 8446 LW Heerenveen.

E-mail: info@dle-deknipe.nl

Website:   www.dle-deknipe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Lidnummer
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Ouder/kind- relatie minderjarige leden
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Eventueel afwijkend factuuradres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer en betaalwijze

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ter uitvoering van onze overeenkomst met u verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen (innen) van uw contributiebetaling
 • het verstrekken van een ledenkorting bij overlijden
 • het versturen van nieuwsbrieven of  andere specifieke informatie
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Als het lidmaatschap of de overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende  maximaal de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via de website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken.  Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar iemand (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit.

Nieuwsbrieven

Wij kunnen nieuwsbrieven versturen naar onze leden. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval worden de door u ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) door ons uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen.
Voor de verzending maken wij gebruik van een nieuwsbriefprogramma, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Als u een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt en op welke links eventueel wordt geklikt.

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee u uw gegevens kunt wijzigen.
Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u ons daarom verzoeken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons email- of postadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Laatste Eer. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek of bezwaar sturen naar ons email- of postadres.
Om misbruik tegen te gaan kunnen wij u vragen om u zich te laten identificeren.

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek of bezwaar. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging persoonsgegevens

De Laatste Eer treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur. Zie voor de contactgegevens de website van onze vereniging.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van De Laatste Eer. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Wij passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites van De Laatste Eer zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als lid? Neem dan in ieder geval contact met iemand van het bestuur. Zie voor de contactgegevens de website van onze vereniging.

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, o.a.  via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl